Formalności po porodzie

CIąża_formalności po porodzie
Narodziny dziecka to najwspanialszy dzień dla rodziców. Gdy opadną już pierwsze emocje i dumni rodzice odbiorą gratulacje od rodziny i przyjaciół trzeba zając się także formalnościami. Są one bowiem koniecznością, której dopełnić muszą rodzice. Ten obowiązek najczęściej spada na ojca dziecka, gdyż matka w tym czasie po prostu dochodzi do formy po porodzie i zaabsorbowana jest opieką nad dzieckiem (szczególnie gdy karmi je piersią). Zatem to świeżo „upieczony” tata rusza na podbój urzędów, aby nowy członek rodziny stał się także pełnoprawnym obywatelem państwa w którym się urodził.

Akt urodzenia

Na szczęście część formalności załatwiają za nas urzędnicy. Szpital, w którym urodziło się dziecko przekazuje informację do Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC). Na tej podstawie urząd wystawia akt urodzenia dziecka. Od marca 2015r. dokument taki powinien zostać sporządzony w ciągu 21 dni. Rodzic udający się do USC powinien mieć przy sobie dowody osobiste obu rodziców oraz mieć przygotowane imię dla dziecka. Wybór imienia, to rzecz z pozoru najłatwiejsza – najczęściej rodzice ustalają je na długo przed pojawieniem się potomka, lub potomków. Bywa jednak, że taka decyzja jest przyczyną sporów i dyskusji w rodzinie. Nie o tym jednak jest ten wpis. Przyjrzyjmy się zatem formalnościom. Maksymalnie można nadać dziecku dwa imiona. Od 1 marca 2015r. możliwe jest nadawanie w Polsce imion obco brzmiących z zachowaniem ich oryginalnej pisowni, przy czym musi istnieć bezdyskusyjne skojarzenie co do płci dziecka. Imiona także nie mogą być obraźliwe. Jeśli jednak rodzice zdecydowani byliby takie imię dziecku nadać – obraźliwe, ośmieszające lub niekojarzące się z płcią (co raczej jest trudne do wyobrażenia), to w urzędnik odmówi wpisania do aktu urodzenia dziecka takiego imienia. Rodzicom pozostaje wtedy jeszcze możliwość odwołania się do wojewody.

W przypadku, gdy dziecko rodzi się w związku nieformalnym, niezbędne jest aby matka dziecka udała się osobiście do USC ze swoim odpisem aktu urodzenia. Ojciec ma czas trzech miesięcy na uznanie dziecka i musi tego dokonać w obecności matki dziecka przed kierownikiem USC lub przed sądem opiekuńczym, a w przypadku przebywania poza granicami kraju przed polskim konsulem. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony uznaje się, że dziecko ojca po prostu nie ma.

Jeżeli dziecko urodzi rozwódka lub wdowa w czasie nie dłuższym niż 300 dni od dni rozwodu lub śmierci męża ojcem dziecka jest uznany były mąż. Taka sytuacja ma miejsce z mocy ustawy, jeżeli inny mężczyzna nie oświadczy, iż on jest ojcem dziecka. Matka dziecka musi potwierdzić, że złożone oświadczenie jest zgodne z prawdą.

Numer PESEL

Od dnia 1 marca 2015r. ułatwiono rodzicom procedurę otrzymania dla dziecka numeru PESEL. Jest to numer indywidualny przypisywany każdemu urodzonemu dziecku                   i towarzyszy mu przez całe jego życie. Numer PESEL jest niezbędny, aby dokonywać jakichkolwiek czynności formalnych dotyczących dziecka. Obecnie, po sporządzeniu aktu urodzenia, USC sam występuje o nadanie dziecku numeru PESEL i informuje rodziców o jego nadaniu.

Zameldowanie

Ta formalność także nie sprawia dzisiaj najmniejszych kłopotów. Podczas pobytu w szpitalu matka dziecka podaje swój aktualny adres zamieszkania i zameldowania, a także przyszły adres zameldowania dziecka. Szpital przesyłając informację do USC przekazuje jednocześnie dane o miejscu zameldowania dziecka po urodzeniu. Warto jednak wiedzieć, że przy odbiorze aktu urodzenia dziecka można bezpłatnie zmienić dane dotyczące jego zameldowania.

Ubezpieczenie

Nowo narodzone dziecko musi zostać zgłoszone do ubezpieczenia. Także w tym przypadku procedura jest bardzo prosta i nie zajmuje rodzicom wiele czasu. Zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe, zaś do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym nowego członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jednego z rodziców u swojego płatnika składek.

Należy także pamiętać, aby wybrać przychodnię lekarską dla dziecka (jest to konieczne chociażby z uwagi na konieczność poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom, badaniom okresowym itp.). W tym celu należy udać się wybranej przychodni i złożyć deklarację o wyborze lekarza prowadzącego. Zgłoszenie nowonarodzonego dziecka do ubezpieczenia w ZUS jest bezpłatne.

„Becikowe”

Jest to jednorazowa zapomoga przysługująca za urodzenie żywego dziecka w wysokości 1000 zł za każde dziecko. Dlatego, gdy kobieta urodzi bliźnięta otrzyma 2000 zł, trojaczki 3000 zł, czworaczki 4000 zł – limitów „ilościowych” takiej zapomogi nie ma – każdemu dziecku przysługuje 1000 zł, takim limitem jest jedynie natura… Aby otrzymać „becikowe”, należy udać się do swojego urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej i tam wypełnić stosowny wniosek. Do wniosku należy załączyć oświadczenie drugiego z rodziców, iż nie pobrał już wcześniej rzeczonej zapomogi za urodzenie tego samego dziecka. Czas na złożenie wniosku to maksymalnie dwanaście miesięcy od dnia narodzin dziecka. Niezbędne jest także zaświadczenie od lekarza ginekologa o tym, że matka co najmniej do dziesiątego tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarską. Bez takiego dokumentu zasiłek nie zostanie wypłacony.

Projekt 500+

Od 1 kwietnia 2016 r. można ubiegać się o wsparcie w ramach projektu rządowego 500+. Czytaj dalej na temat, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie „Projekt 500+ zasady i wniosek do pobrania”.

Świeżo upieczony rodzic dzisiaj nie ma zbyt dużo formalności do załatwienia. Procedury są bardzo proste i zajmują niewiele czasu. Większość jest załatwiana przez urzędników, tak aby rodzice zamiast „biegać po urzędach” mogli poświęcić czas dla dziecka, dzieci, czy po prostu dla siebie.

Zdjęcie: Prawa do publikacji wizerunku podpisane z Shutterstock Inc.

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)