Prawa taty po narodzinach dziecka

Rodzina-w-rodzinie
Ojciec po narodzinach dziecka ma mnóstwo spraw do załatwienia, nie tylko w różnych urzędach, ale także w domu. Musi przygotować wszystko na powrót mamy z pociechą ze szpitala. Oprócz rozlicznych obowiązków ma też pewne prawa, o których warto pamiętać. Przypominamy o nich.

W związku z narodzinami dziecka każdemu pracującemu ojcu przysługują dni wolne od pracy. Pierwszy urlop jest okolicznościowy i liczy sobie dwa dni. Otrzyma go mężczyzna z okazji narodzin potomka po przedłożeniu u pracodawcy aktu urodzenia dziecka. Wynagrodzenie za ten czas jest dokładnie takie samo jak za urlop wypoczynkowy. W okresie połogu matki ojciec może wziąć zwolnienie z pracy na opiekę nad członkiem rodziny. Tej tak zwanej opieki przysługuje osobie pracującej maksymalnie czternaście dni w roku kalendarzowym. Za każdy dzień przysługuje zasiłek opiekuńczy, który stanowi wartość 80% podstawy wynagrodzenia.

Urlop ojcowski

Jest to czternastodniowy wymiar czasu wolnego dla mężczyzny, który został tatą. Czas liczony jest łącznie z sobotami i niedzielami. Przyznawany jest przez pracodawcę na podstawie pisemnie złożonego wniosku przez zainteresowanego. Dokument taki należy złożyć nie później niż siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dni wolnych od pracy. Urlop ojcowski, zwany też tacierzyńskim, można wykorzystać tylko nim dziecko ukończy dwunasty miesiąc życia. Po tym okresie przepada.

Urlop macierzyński

Urlop ten wbrew pozorom przysługuje obojgu rodzicom. Jego wielkość uzależniona jest od ilości dzieci jakie urodziły się w trakcie jednego porodu. Wynosi od dwudziestu tygodni w przypadku jednego dziecka, aż do trzydziestu siedmiu tygodni, jeżeli urodzi się pięcioro i lub więcej dzieci. Pierwsze osiem tygodni po porodzie przypada w udziale tylko i wyłącznie matce. Ojciec w tym czasie może skorzystać z urlopu macierzyńskiego w sytuacji hospitalizacji kobiety i tylko w wymiarze czasu takim, jaki spędza ona w szpitalu. Po upływie czternastego tygodnia korzystania z urlopu macierzyńskiego matka może zrezygnować z niego na rzecz ojca dziecka. W takiej sytuacji, matka dziecka zobowiązana jest do przedłożenia swojemu pracodawcy wniosku, w którym deklaruje chęć powrotu do pracy, uczynić to musi na co najmniej siedem dni przed przystąpieniem do pracy. Do takiego dokumentu załączyć musi także zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka.

Urlop rodzicielski

Czas tego urlopu wynosić może nawet dwadzieścia sześć tygodni. Nie jest on uzależniony od ilości urodzonych dzieci. Przysługuje zarówno ojcu jak i matce. Nie może przekroczyć okresu dwudziestu sześciu tygodni niezależnie od tego, jak rodzice podzielą go między siebie. Mogą skorzystać z niego w jednym czasie lub na zmianę. Wniosek o przyznanie tego urlopu należy złożyć co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dni wolnych u swojego pracodawcy. Dokument ten musi zawierać podaną datę zakończenia urlopu macierzyńskiego.

Urlop wychowawczy

Kolejnym możliwym do wykorzystania przez ojca czasem wolnym od pracy na rzecz dziecka jest urlop wychowawczy. Aby z niego skorzystać konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Mianowicie dziecko nie może mieć ukończonego piątego roku życia, a ojciec musi przepracować u danego pracodawcy co najmniej okres sześciu miesięcy. Wniosek, podobnie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego, należy złożyć na czternaście dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dni wolnych od pracy. Taki dokument musi zawierać dokładnie określone daty rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu. W okresie, w którym ojciec mógłby korzystać z urlopu wychowawczego przysługuje mu prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest naliczane zgodnie z ilością przepracowywanych godzin, dni. Maksymalny okres do wykorzystania takiej opcji to dwanaście miesięcy. Wniosek o pracę w niepełnym wymiarze godzin składa się dokładnie tak samo jak w przypadku urlopu.

Zasiłek

W sytuacji, gdy dochód na jednego członka rodziny byłby niższy niż 539 zł, przysługuje zasiłek rodzinny. Jego miesięczna wysokość uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi odpowiednio:

  • 89 zł jeżeli dziecko nie ukończyło piątego roku życia,
  • 118 zł jeśli dziecko ma pomiędzy pięć, a osiemnaście lat,
  • 129 zł dla dzieci powyżej osiemnastego roku życia do dwudziestu czterech lat.

Ojciec w czasie korzystania z każdego z wymienionych rodzajów jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. Ochrona rozpoczyna się już w momencie złożenia wniosku. Po zakończeniu urlopu pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy. Podobnie zabezpieczenie przed zwolnieniem przysługuje pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązanie umowy z pracownikiem w takich przypadkach jest dozwolone tylko w sytuacji ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa lub postawienia go w stan likwidacji. Możliwe jest także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rodzic opiekujący się dzieckiem do lat czterech nie musi się także zgodzić na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz pracodawca nie może delegować go do pracy poza stałe miejsce bez jego zgody.

Zdjęcie: Prawa do publikacji wizerunku podpisane z Shutterstock Inc.

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)